FR Reklame logo til hjemmeside_lang

Forretningsbetingelser

Salgs- og Leveringsbetingelser

Forretningsbetingelser version 2/2019

Nedenfor fremgår FR Reklames forretningsbetingelser (salgs- og leveringsbetingelser) som finder anvendelse mellem bestilleren og FR Reklame i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale imellem parterne.

 

1.0 Tilbud og aftale

1.1. Tilbud er bindende for FR Reklame i 14 dage fra tilbuddets dato at regne.

1.2. Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af FR Reklame, enten via e-mail eller ved mundtlig eller skriftlig aftale.

1.3. Variationer i størrelser kan forekomme. Fra +/- 2mm til 2%

 

2.0. Pris

2.1. Alle priser er ekskl. moms.

2.2. Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen for afgivelse af tilbud gældende niveau for lønninger, materialepriser og øvrige omkostninger.

2.2.1. Har bestilleren anmodet FR Reklame om at udarbejde skitser, layout, rentegning, tekstforslag, prøvetryk mm er FR Reklame berettiget til at få dette arbejde betalt med FR Reklames til enhver tid gældende timetakst, såfremt det i sidste ende viser sig at bestilleren vælger anden leverandør.

Grafisk layout/skitser tilhører FR Reklame indtil godtgørelse herfor er indbetalt på FR Reklames konto.

2.2.2. Såfremt der tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller øvrige omkostninger, er FR Reklame berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.

2.2.3. Såfremt der tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt fald i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller øvrige omkostninger, er bestilleren berettiget til at kræve prisen reguleret med sådanne dokumenterede fald.

2.3. Ud over den tilbudte eller aftale pris, er FR Reklame berettiget til at kræve betaling for:

2.3.1. Arbejde, der påløber som følge af, at det grundmateriale bestilleren har givet FR Reklame, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuld eller der foretages rettelser i det leverede materiale, efter arbejdet er påbegyndt.

2.3.2. Overarbejde eller andre foranstaltninger, som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse.

2.4. Alle priser er beregnet for levering på FR Reklames adresse i Vestbjerg (Vang Mark 8, 9380 Vestbjerg.) Omkostninger til transport udover denne adresse og til transportforsikring betales af bestilleren ud over den aftalte pris, jf. pkt. 5.3. FR Reklame bestiller forsikringen på bestillerens vegne, hvis de gør opmærksom på det.

2.5. Ønsker bestilleren – og påtager FR Reklame sig – at opbevare færdigt arbejde eller ejendom, som ikke er leverandørens, betaler bestilleren vederlag herfor ud over den aftalte pris.

 

3. Krav til kunden

3.1. Med mindre andet er aftalt, er det kundens ansvar at levere tekst og illustrationer, der skal bruges i det færdige produkt. Det er kundens ansvar at læse korrektur på leverede udkast/layouts inden disse offentliggøres, publiceres, trykkes eller på anden måde anvendes af kunden.

 

4. Materiale leveret af kunden

4.1 For materiale leveret af kunden, er det udelukkende kundens ansvar, at dette materiale ikke krænker tredjemandsrettigheder (herunder immaterielle rettigheder i form at ophavsrettigheder, varemærkerettigheder, mønstre og foto-rettigheder, eller andre rettigheder) ved anvendelsen og bearbejdningen af det afleverede materiale, samt at materialet ikke er i strid med gældende lovgivning i det eller de områder, som materialet er rettet mod. Det anførte gælder såvel hver enkelt del af det afleverede materiale som det samlede produkt. Endvidere vil såkaldte “trykklare” filer blive produceret direkte uden nogen form for reklamation, såfremt det er kundens egne materialer der er blevet anvendt til at færdiggøre det endelige produkt, eksempelvis billedfiler der er blevet forstørret eller anden form for trykklar fil som ikke er leveret i korrekte farver eller anden form for data fejl.

 

5. Levering

5.1. Med de i pkt. 5.2. nævnte forbehold finder levering sted på den med bestilleren aftalte tid. Er ingen sådan leveringstid aftalt, finder levering sted, når FR Reklame arbejde er færdigt.

5.2. Forsinkes eller forhindres levering på grund af nogen af de i pkt. 13 nævnte omstændigheder eller bestillerens handling eller undladelse, har FR Reklame ret til en tilsvarende forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen. Skulle en begivenhed som ovennævnte bevirke, at opfyldelse af FR Reklame leveringsforpligtelser fordyres for FR Reklame, er FR Reklame forpligtet til at gennemføre disse såfremt bestilleren erklærer at skadesløsholde FR Reklame ved betaling af den af FR Reklame beregnede merpris.

5.3. Leveringsstedet er FR Reklame forretningslokale. Al forsendelse ud over pladsens grænser sker for bestillerens regning, jf. pkt. 2.4. og risiko. FR Reklame er forpligtet til på bestillerens anmodning og for dennes regning, jf. pkt. 2.4. at tegne transportforsikring.

 

6. Mangler

6.1 FR Reklame har intet ansvar for fejl, som kunden ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk og lignende.

6.2 Kunden er ansvarlig for straks at reklamere over en mangelfuld leverance.

6.3 FR Reklame hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til kundens egen tilvejebringelse til leverancen.

 

7. Reklamation

Reklamation vedrørende fejl og mangler, afgivet inden produktet er godkendt af kunden eller inden kunden videreforarbejder eller distribuerer produktet, afhjælpes vederlagsfrit, såfremt fejlen eller manglen ligger inden for det oprindeligt aftalte produkts omfang. FR Reklame forbeholder sig retten til at opkræve ekstra betaling for udbedring af fejl og mangler opdaget efter produktet er leveret. Såfremt den pågældende fejl kunne/burde have været opdaget af kunden, ved fremsendelse af layout eller lignende er blevet godkendt og inden opgaven er blevet sat i produktion. Ved midlertidig skiltning, eksempelvis byggeskilte, kampagnebannere mv. hæfter FR Reklame på ingen måde overfor vejr og vind som kan have påvirket fastgørelsen af produktet. Sker der på nogen måde skade på personer eller materiel, vil det til enhver tid være kunden eller kundens forsikring som dækker eventuelle skader, hvis der efterfølgende bliver rejst erstatningskrav omkring de eventuelle skader produktet har forvoldt. Ved permanent skiltning vil det ligeledes være kunden der hæfter for skyldsspørgsmålet, såfremt produktet betegnes som værende leveret.

 

8. Køretøjer / Bildekoration

FR Reklame fraskriver sig et hvert ansvar for kundebiler og påhængskøretøjer, dette gør sig gældende for både indregistrede og uindregistrerede personbiler (herunder også hyrevogne), varevogne, lastbiler eller andre påhængskøretøjer. Alle køretøjer eller påhængsvogne som forefindes på matriklen Vang Mark 8, 9380 Vestbjerg er altid i kundens, ejeren eller bilforhandlerens varetægt. Transport af kunders køretøjer holdes FR Reklame og FR Reklames ansatte skadefries, såfremt der måtte ske færdselsuheld eller anden skade på kundens køretøj. Dette ligger for kundens eller bilens ejer regning. Ønsker en kunde at gøre brug af FR Reklames ekspertise indenfor bildekoration (reklame/totalindpakning) fraskriver kunden sig alle reklamationsmuligheder hvad angår lak eller glasskader forårsaget af folie eller solfilm, skæreridser eller anden form for skade på køretøjet. Dette gør sig også gældende ved afmontering af reklamer, solfilm eller anden foliedekoration. Alle køretøjer skal leveres tørre og rengjorte. Anses et køretøj som værende beskidt eller for våd til montering ved almindelig aftørring med klud, forbeholder FR Reklame sig retten til at udsætte leveringstiden og rengøre/tørre bilen på kundens regning.

 

9. Betaling

9.1. Med mindre andet er aftalt, skal betaling ske 14 dage efter fakturadato.

9.2. Der påløber rente fra forfaldsdagen med 2% pr. påbegyndt måned samt et rykkergebyr pr. rykker på kr. 100,00. Ved manglende rettidig betaling, stoppes alle igangværende aktiviteter og ingen nye påtages, indtil aftalte betaling foreligger til fulde. Sker dette ikke til sagen i sidste ende overdrages til inkasso.

9.3. På FR Reklames anmodning er bestilleren til enhver tid forpligtet til at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er FR Reklame forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.

9.4. Er bestillerens forhold årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er FR Reklame berettiget til delvis fakturering.

9.5 Hastetillæg
Ved opgaver, der skal udføres med under 24 timers varsel forbeholder FR Reklame sig retten til at tillægge et hastetillæg på kr. 500,00 alt efter opgave.

9.6 Adm.-/miljøbidrag
Alle fakturaer pålægges et adm.-/miljøbidrag på kr. 50,- Beløbet dækker lidt af de omkostninger, som er direkte varierende med produktionen, så som bortskaffelse af toner og forbrugsstoffer, papir, emballage, etc. samt de lovpligtige afgifter, som f.eks. pvc-afgifter, energiafgifter o.lign. samt håndtering af ordren (tjekke ordredata, udskrive ordrepose, pakkesedler, fakturere, registrere indbetalinger og evt. rykke efter pengene).

 

10. Ejendomsforhold

Samtlige varer fra FR Reklame – forbliver til endelig betaling af samtlige fordringer FR Reklames ejendom.

11. Ejendomsret, ophavsret m.v.

11.1. Materialer udarbejdet af FR Reklame, det være sig skitser, layout, rentegning, tekstforslag, skabeloner o.l. uanset med hvilket teknik disse er fremstillet og uanset på hvilken måde de opbevares, tilhører FR Reklame og må ikke uden FR Reklames godkendelse overlades til tredjemand.

11.2 Brugsret
Kunden erhverver brugsrettigheden til det færdige produkt, når dette er fuldt betalt. Brugsretten omfatter kun brug af materiale, tekst, illustrationer og lignende til brug i det leverede produkt.

11.3 Kildefiler
Ønsker kunden adgang til kildefiler (psd, ai, cdl, pdf, eps samt oprindelige fotografier og lignende) og brugsret heraf, skal dette foregå ved særskilt aftale samt ved særskilt vederlag.

 

12. Forsinkelse

Indtræffer forsinkelser, er bestilleren med det af pkt. 5.2. følgende forbehold berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker på nøjagtig bestemt tid.

 

13. Force majeure

Såfremt FR Reklame ikke er i stand til at levere den aftalte ydelse som følge af forhold, der ligger udenfor FR Reklames kontrol, herunder brand, oversvømmelse, strejke, lockout, strømsvigt, sygdom, svigtende ydelser og leveringer fra tredjemand, (inklusiv tele- og netværksleverandører), eller lignende skal FR Reklame være frigjort fra de aftalte leveringsforpligtelser så længe sådanne situationer består.

FR Reklame kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab kunden måtte lide som følge af ovennævnte og lignende situationer.

 

14. Ansvarsbegrænsning

FR Reklame er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af FR Reklame med de nedenfor anførte begrænsninger, som skal gælde uanset om ansvarsgrundlaget er uagtsomhed eller hviler på andet grundlag:

Erstatningsansvaret begrænses til et beløb, som ikke kan overstige beløbet af den aftale, der har givet anledning til at kravet rejses. FR Reklame skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tabt avance, produktionstab, tab som skyldes, at produkter og ydelser leveret af FR Reklame ikke kan anvendes som forudset, tab som følge af, at aftaler med tredjemand falder bort eller misligholdes eller tab som skyldes, at data eller informationer forsvinder, forvanskes eller lignende, med mindre det godtgøres, at der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra FR Reklames side.

FR Reklame kan ikke drages til ansvar for indholdet af det leverede produkt. Hvis FR Reklame har bidraget til formuleringer og illustrationer, påhviler det kunden at godkende dette inden offentliggørelse. Når kunden har godkendt produktet til offentliggørelse, har FR Reklame ingen ansvar for fejl, mangler samt evt. uforudsete følger af brugen af produktet. Ansvaret for produktets videre anvendelse påhviler alene kunden. FR Reklame har ikke ansvaret for internet/mail eller fragt leverancer. Såfremt et ansvarspådragende forhold kan henføres til mangelfulde ydelser fra tredjepart, kan kunden ikke opnå erstatning fra FR Reklame.

FR Reklame kan ikke holdes ansvarlig for lagring af kildefier.